Редовно одржавање свих врста пумпи за подизање протиска воде (хидроцела, хидрофора…). Врши се у складу са потребама, а најмање једанпут месечно и обухвата следеће:

   • провера исправности комплетног постројења за подизање притиска воде
   • провера исправности пумпи
   • провера исправности аутоматике са додатним штеловањем исте
   • подешавање биметала и временских релеја са провером исправности веза на уређају
   • провера исправности водоводне инсталације за снабдевање пумпе за подизање притиска воде и комплетне стамбене зграде
   • провера исправности одбојних  и дригих вентила са заменом гумица
   • преглед и провера сигнализације хидро уређаја
   • провера исправности хидротуба и казана (дувањем ваздуха у исте)
   • провера сигурносних склопки (ниско и високо пропусне заштите)
   • одржавање хигијене уређаја и просторија у којима се налазе
   • уградња свих врста сиситема за подизање притиска
   • уградња свих врста пумпи ( муљне…)